LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Đầu năm 1936, đồng chí Hoàng Đình Giong từ nước ngoài về Cao Bằng để truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I và củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng rồi về Hải Phòng công tác.

Đồng chí Hoàng Đình Giong (1904 - 1947) (tức Hoàng, Trần Tín, Lầu Voòng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, cụ Vũ), người cộng sản ưu tú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vừa thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa ra đời, thực dân Pháp đã quay lại xâm lược nước ta một lần nữa, ngày 25/11/1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”.