Hoàng Đình Giong - người trực tiếp gây dựng Chi bộ ĐCS đầu tiên của Cao Bằng

Đồng chí Hoàng Đình Giong (1904 - 1947) (tức Hoàng, Trần Tín, Lầu Voòng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức, Lê Minh, cụ Vũ), người cộng sản ưu tú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với phong trào cách mạng của quê hương Cao Bằng và cả nước.

   

  Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong.

  Đồng chí Hoàng Đình Giong sinh ngày 1/6/1904 tại làng Thôm Hoáng, về sau chuyển sang làng Nà Toàn, xã Hạ Hoàng (nay là phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng). Từ lúc còn nhỏ, đồng chí Hoàng Đình Giong đã tỏ rõ là một người thông minh, ham hiểu biết, yêu thích văn chương, hăng say học tập để nâng cao nhận thức mở rộng tầm nhìn, tầm suy nghĩ của mình. Đồng thời, qua nhìn nhận, phân tích bối cảnh của xã hội thực dân phong kiến, đồng chí Hoàng Đình Giong hiểu rõ nguồn gốc sự đau thương nghèo đói cùng cực của đồng bào ta là do sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp và bọn phản động... Từ đó khơi dậy trong đồng chí lòng yêu nước, chí căm thù giặc sâu sắc. 

  Ngay khi mới vào học Trường Bách Nghệ năm 1925, đồng chí Hoàng Đình Giong đã tham gia phong trào bãi khóa của học sinh đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu; năm 1926 lại tham gia phong trào đấu tranh tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Với những hoạt động yêu nước ngày đầu tại Trường Bách Nghệ, Hoàng Đình Giong và nhiều học sinh bị thực dân Pháp đuổi khỏi trường. Nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, đồng chí về Cao Bằng vừa dạy học vừa tuyên truyền cách mạng và đã hòa mình vào phong trào cách mạng của cả nước, giữ mối liên hệ với phong trào yêu nước tại Hà Nội và vận động tổ chức các nhóm yêu nước ở Cao Bằng, lập Hội đánh Tây, Hội thanh niên phản đế, Hội dạy võ dân tộc..., tập hợp quần chúng ở nhiều địa phương để tuyên truyền nhằm thức tỉnh tinh thần đấu tranh cách mạng cho họ. 

  Từ năm 1927, đã xuất hiện nhiều cơ sở Hội đánh Tây ở Hoà An, sau đó lan sang các huyện: Hà Quảng, Quảng Uyên và nhiều huyện khác trong tỉnh. Giặc Pháp “đánh hơi” được những hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong và truy nã gắt gao, đó cũng là lúc các tổ chức yêu nước cách mạng ở Hà Nội coi đồng chí là cốt cán của phong trào cách mạng Việt Nam. Do yêu cầu đòi hỏi của cách mạng, mùa thu năm 1927, đồng chí Hoàng Đình Giong đã bí mật sang Long Châu (Trung Quốc) bắt liên lạc với Ban lãnh đạo của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tham dự các lớp huấn luyện của Hội bồi dưỡng về con đường cách mạng, tổ chức giáo dục thanh niên yêu nước làm cách mạng. Đến ngày 19/6/1928, đồng chí được kết nạp vào tổ chức này tại cơ sở Long Châu và cùng các đồng chí khác ra sức xây dựng cơ sở, tập hợp cán bộ, mở các lớp huấn luyện, tuyên truyền tư tưởng cách mạng. Đồng chí Hoàng Đình Giong với tư cách là người phụ trách Hội ở Long Châu đã ra sức chỉ đạo xây dựng cơ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chọn cử được nhiều thanh niên người Cao Bằng đã được giác ngộ cách mạng sang Long Châu học tập tại các lớp huấn luyện của Hội rồi lại đưa về Cao Bằng hoạt động; trong đó có các đồng chí: Hoàng Văn Nọn (tức Hoàng Như), Lê Đoàn Chu (tức Lê Mới). Từ đây đồng chí Hoàng Đình Giong chính thức đứng trong tổ chức cách mạng trong những năm hoạt động ở nước ngoài. Đồng chí Hoàng Đình Giong không ngừng học tập, trở thành người cộng sản đầu tiên của Cao Bằng tiếp thu con đường cách mạng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá, ra sức xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nước ngoài vào nhiều tỉnh vùng Đông Bắc.

  Từ chủ nghĩa yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Giong đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tiếp thu đường lối cách mạng Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền bá; là người trực tiếp đem ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến với các dân tộc Cao Bằng. 

  Tháng 12/1929, các đồng chí: Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn, Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Chi bộ Hải ngoại Long Châu (Trung Quốc) được thành lập, đồng chí Hoàng Đình Giong được bầu làm Bí thư Chi bộ có nhiệm vụ “... gây dựng và phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở vùng biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn, hướng dẫn thanh niên yêu nước ra dự những lớp huấn luyện cách mạng ở nước ngoài, đưa đón cán bộ đi hoạt động giữa hai vùng biên giới”. Với tư cách là Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Đình Giong được giao nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức, gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Lạng Sơn và các tỉnh vùng Đông Bắc. Sau hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930), Chi bộ Hải ngoại Long Châu do đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư chính thức trở thành chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Ngay sau khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương đẩy mạnh xây dựng, phát triển phong trào cách mạng ở các tỉnh, thành phố trong nước. Đầu năm 1930, đồng chí Hoàng Đình Giong - Bí thư Chi bộ Long Châu cử đồng chí Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng hoạt động để chuẩn bị về tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức, tiến tới thành lập tổ chức Đảng ở Cao Bằng.

  Sau một thời gian tiếp tục tuyên truyền, rèn luyện, qua kiểm tra phong trào và thử thách cán bộ, ngày 1/4/1930, tại Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, châu Hòa An, đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt Chi bộ Long Châu kết nạp 2 đồng chí: Lê Đoàn Chu, Nông Văn Đô vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. 

  Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng trong tỉnh. Là thắng lợi rất quan trọng của tư tưởng vô sản trong cuộc đấu tranh với kẻ thù. Đồng thời, khẳng định vai trò của những người cộng sản và hệ tư tưởng Mác – Lê-nin với phong trào cách mạng ở một tỉnh miền núi.

  Theo Baocaobang.vn